تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

معمولی بودن، خاص بودن، پشتکار، استعداد، مشوق، منتور، کنجکاوی، معمولی، خاص، تلاش