تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

کارگاه ارتباط موثر به شما می‌آمورد چطور بتوانید در سازمان عملکرد تیمی موثرتری داشته باشید و با مشتریان ارتباط قدرتمندتری برقرار کنید.

روش اجرای کارگاه به شکل تعاملی است که یک کوچ حرفه‌ای از طریق بازی‌های هدفمند مدیریتی تسهیلگر این کارگاه است.

زمان مورد نیاز برای کارگاه ۲۴ ساعت خواهد بود.

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان ارشد و مدیران عملیاتی
 • مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها

سرفصل‌های کارگاه:

 • چرایی و اهمیت ارتباط
 • معرفی مدل مشتری در ارتباط
 • من: شناخت ویژگی های فردی خود
 • شنیدن: یک شنونده خوب بودن
 • تاب آوری: انعطاف در رابطه
 • رابطه همدلانه: اصول و چگونگی همدلی
 • یادگیری: یادگیری با بازخورد

اهداف کارگاه:

 • فراگیری شنیدن و پرسش‌گری برای برقراری ارتباط مؤثر
 • آشنایی و یادگیری مهارت های نرم ارتباطی مانند شنیدن، همدلی، شفافیت، بازخورد و تاب‌آوری
 • آشنایی با الگوی نیت، واقعیت، احساسات و پیش‌فرض‌ها برای برقراری ارتباط مؤثر
 • توسعه مهارت دریافت و ارایه بازخورد
 • مواجهه با هیجان‌های فردی

خروجی دوره:

 • آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول ارتباط موثر
 • پیاده کردن اصول ارتباط موثر در ارتباط با اطرافیان
 • بهبود ارتباط در بستر تیم بر پایه مهارت شنیدن موثر
 • کسب مهارت دریافت و ارایه بازخورد
مدت زمان کارگاه: ۲۴ ساعت

فرم درخواست کارگاه

زی‌کوچ

دوره یادگیریِ کوچینگ