مدیریت، شغل، مشاغل جدید، سازمان هرمی، سازمان، منابع انسانی، گره و رابط،