تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
.

AR

EN

انگیزه

مقالات

بیانیه‌های هدف‌گذاری موفق در چه چیزی فرق دارند؟

متاسفانه، بیانیه‌های هدف‌گذاری در بسیاری از سازمان‌ها حرف‌های تو خالی هستند. شرکت‌هایی که آن ها را منتشر می‌کنند به وعده‌های بلندپروازنه‌شان عمل نمی‌کنند. اما تحقیق موسسه Brain & Company، شرکت‌هایی را شناسایی کرد که استثنا هستند. این شرکت‌ها از ۴ شیوه بهره می گیرند تا بیانیه‌هایشان را به واقعیت تبدیل کنند.

ادامه مطلب »