تسهیلگر یادگیری مهارتهای نرم و توسعه فردی

.

AR

EN

کارگاه مدیر در نقش کوچ، مهارت کوچینگ به عنوان یکی از ابزارهای کارا در جعبه ابزار مدیریت را، به مدیران در سطوح مختلف مدیریتی می‌آموزد.

روش اجرای دوره به شکل تعاملی و مبتنی بر الگوی مهارت‌آموزی (خود، دیگری، تسهیلگر) است که هر فرد را در مرکز یادگیری قرار می‌دهد.

کارگاه شامل دو بخش: مقدماتی و اصلی است که با تسهیل‌گری یک کوچ حرفه‌ای اجرا خواهد شد و زمان مورد نیاز آن ۴۰ ساعت خواهد بود.

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان ارشد و مدیران عملیاتی
 • مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها

سرفصل‌های بخش مقدماتی:

 • پارادایم (الگوی ذهنی) چیست؟
 • نقش پارادایم‌ها در تصمیم‌گیری و شکل‌گیری رفتار
 • سفر یادگیری در ۴ مرحله
 • مفهوم پادیادگیری
 • بستر چیست؟
 • نقش بستر در عملکرد
 • انواع طرز فکر و نقش آن در عملکرد مدیران
 • پرسشنامه طرز فکر
 • طرز فکر کوچینگی
 • پیش شنیده‌های همیشگی و نقش آن‌ها در بروز رفتار
 • زبان تخصصی و نقش آن در ارتباطات (فردی و سازمانی)

اهداف بخش مقدماتی:

 • درک مفهوم یادگیری و چگونگی پادیادگیری
 • آشنایی با فرآیندشکل‌گیری الگوهای ذهنی و استفاده بهینه از آن در انجام امور
 • خودآگاهی نسبت به باورها و پارادایم‌ها
 • چگونگی تبدیل و جایگزینی باورهای ناکارآمد با باورهای کارآمد جدید
 • آگاهی از طیف طرز فکر خود با تکمیل پرسشنامه مدل ذهنی
 • انجام تمرین عملی برای پارادایم شیفت و تغییر در مدل ذهنی
 • بهبود عملکرد فردی و سازمانی
 • ایجاد بسترهای سازمانی کارآمد (برای کوچینگ/منتورینگ)

سرفصل‌های بخش اصلی:

 • مدیریت و فرضیات قدیم
 • چرایی استفاده از کوچینگ و منتورینگ در مدیریت
 • معرفی و انتقال مهارت های پایه‌ای کوچینگ برای مدیران
 • شیوه‌ها و سطوح شنيدن فعال
 • آشنایی با مدل‌های پرسش‌گری
 • ویژگی‌های ارايه و دريافت بازخورد موثر
 • تفاوت بازخورد با انتقاد
 • راهبردهای موثر ارايه بازخورد در محيط کار
 • کوچینگ و منتورینگ چیست؟
 • معرفی مدل‌های کوچینگ
 • سناریوهای کوچینگ نسل Y
 • سناریوهای کوچینگ کارکنان دارای عملکرد ضعیف
 • سناریوهای کوچینگ ستاره‌ها (کارکنان موفق)
 • موارد کاربرد کوچینگ و منتورینگ
 • ویژگی‌ها و صلاحیت‌های یک کوچ/ منتور
 • متد Pulling & Pushing در کوچینگ و منتورینگ

اهداف بخش اصلی:

 • آگاهي شرکت‌کنندگان از نقش‌های جدید یک مدیر
 • آگاهي شرکت‌کنندگان از تعاریف استاندارد کوچینگ و منتورینگ
 • حرکت از مدیریت عملکرد به کوچینگ عملکرد
 • آگاهی شرکت کنندگان از کیفیت شنيدن فعال خود با انجام ارزيابي
 • یادگیری مهارت‌های پایه در کوچینگ و منتورینگ
 • یادگیری نحوه استفاده از مدل اجرایی کوچینگ در عمل
 • یادگیری چگونگی کوچ کردن نسل Y ،کارکنان دارای عملکرد ضعیف و ستاره‌های سازمان
 • توانمندسازی مدیران و کارکنان
 • بهبود عملکرد تیمی
 • رشد فردی و سازمانی از خوب به عالی

خروجی دوره:

 • آشنایی عملی با فرایند یادگیری و موانع آن و درک چرخه تغییر رفتار
 • تسهیل فرایند انتخاب باورهای کارآمد و کنار گذاشتن باورهای ناکارآمد
 • ایجاد پتانسیل رفتار کوچینگی به عنوان بخشی از شیوه انجام کارها
 • حرکت در مسیر پذیرش مدیران و کارشناسان برای انتقال نقش سازمانی به زیرمجموعه
 • حرکت در مسیر پذیرش و اجرای طرز فکر کوچینگی
مدت زمان کارگاه: ۴۰ ساعت

کارگاه مدیر در نقش کوچ شرکت پارسا پلیمر زمستان ۱۴۰۱

کارگاه مدیر در نقش کوچ شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج بهار ۱۴۰۱

کارگاه مدیر در نقش کوچ شرکت ایرانسل ۸ دوره پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱

فرم درخواست کارگاه

زی‌کوچ

دوره یادگیریِ کوچینگ